Chelcie Scott
Atlanta, United States of America
Brittany Harris, MS, LAT, ATC
Atlanta, United States
Ras Benzo
Atlanta, United States
Ronald Dean
Atlanta, United States
Dominique Deveraux
Atlanta, United States
Elle Ross
Atlanta, United States
Jerrick Perkins
Atlanta, United States of America
Bee Johnson
Atlanta, United States of America
The OMNI FIT
Atlanta, United States
Alexa Galloway
Atlanta, United States of America
Crystal Smith
Atlanta, United States
Pamela Myers Model Fitness
Atlanta, United States of America
Ashley Wingate
Atlanta, United States
Tiffany Johnson
Atlanta, United States of America
Bo Stansell
Atlanta, United States of America
JULIAN MURPHY
Atlanta, United States of America
Antonio Boyd
Atlanta, United States
Jamaar Gourno
Atlanta, United States
MJ Schindler
Atlanta, United States
Dragon Izumi
Atlanta, United States
Tiyanna Page
Atlanta, United States of America
Mark Granville
Atlanta, United States
Casey Pauline
Atlanta, United States of America
Kala Duncan
Atlanta, United States