Chelcie Scott
Atlanta, United States of America
Jerrick Perkins
Atlanta, United States of America
Ras Benzo
Atlanta, United States
Elle Ross
Atlanta, United States
Ronald Dean
Atlanta, United States
Reggie Gentry
Atlanta, United States
Crystal Smith
Atlanta, United States
Mychala Ward
Atlanta, United States
JULIAN MURPHY
Atlanta, United States of America
Carlos Williams
Atlanta, United States
Bo Stansell
Atlanta, United States of America
Pamela Myers Model Fitness
Atlanta, United States of America
Ashley Wingate
Atlanta, United States
Travis Moore
Atlanta, United States of America
Tiffany Johnson
Atlanta, United States of America
Fit Me Forever
Atlanta, United States
Alexa Walker
Atlanta, United States of America
Antonio Boyd
Atlanta, United States
Jamaar Gourno
Atlanta, United States
Curtis Hayes
atlanta, United States of America
Michael Jackson
Atlanta, US
Casey Pauline
Atlanta, United States of America
Dragon Izumi
Atlanta, United States
Tiyanna Page
Atlanta, United States of America