Andrea Ledoux
Miami, US
Brian Romero
Miami, United States
Natalia Calderon
Miami, US
Hector Montano
Miami, United States
Brandon Rey
Miami, United States
Coach Sierra Carter
Miami, United States
Edgard Plazaola
Miami, United States
Sebastian Muenda
Miami, United States
Osborne Cockett
Miami, United States of America
Anais Zanotti
Miami, US
Hector Montano
Miami, United States of America
Daria Deptula
Miami,
Anthony Rhoades
Miami,
Josias Salguero
Estados Unidos
Abel Fernandez
Miami, United States of America
David Wick
Miami, US
Myron Gaines
Miami, United States of America
Aaron Malca
Miami, Estados Unidos
Jose Seminario
Miami, United States of America
Eddie Barahona
Miami, United States
Sapir Zaharia
Miami, United States
Erick Alvarez
Miami, United States of America
Jennifer Fidder
Miami, United States
Vanessa ‘V.STAR’ Brown
Miami, United States