Andrea Ledoux
Miami, US
Brian Romero
Miami, United States
Anais Zanotti
Miami, US
Rafael Rey
Miami, United States
Jose Seminario
Miami, United States
Sebastian Muenda
Miami, United States
Coach Sierra Carter
Miami, United States
Edgard Plazaola
Miami, United States
Kyle Mogged
Miami, United States
Josias Salguero
Estados Unidos
Jeff Charles
miami, United States of America
Daria Deptula
Miami,
Dre Graceo
Miami, United States
Abel Fernandez
Miami, United States of America
David Wick
Miami, US
Dale Parducci
Miami, United States
Myron Gaines
Miami, United States of America
Jose Seminario
Miami, United States of America
Sapir Zaharia
Miami, United States
Jennifer Fidder
Miami, United States
Tony Major
Miami, US
Ronald Gonzalez
miami, United States of America
Joe DiBernardo
Miami, United States of America
Luisa Fitness
MIAMI, United States of America