Brian Romero
Miami
Zack Zweifel
Miami
Andrea Ledoux
Miami
Anais Zanotti
Miami
Monica Kurpinski
Miami
Edgard Plazaola
Miami
Jake Sitzman
Miami
Josias Salguero
Miami
Zee Perez
Miami
Kristian & Cynthia Fit-Rx Pros
Miami
Aaron Malca
Miami
Kyle Jordan
Miami
Eddie Barahona
Miami
Sapir Zaharia
Miami
Steve
Miami
Jennifer Fidder
Miami
David Wick
Miami
Claudia Sofronia
Miami
Sebastian Muenda
Miami
Brunilda Taylor
Miami
John Pollock
Miami
Pius Agyemang
Miami
Phillip Dickinson
Miami
Jeff Seidman
Miami